O projekcie

Przedmiotem projektu jest wzmocnienie bazy infrastrukturalnej i aparaturowej Narodowego Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) kluczowej dla rozwoju technologii wykorzystujących promieniowanie. Projekt będzie realizowany w okresie 2010 – 2015. Projekt dotyczy modernizacji i doposażenia następujących laboratoriów:

  • Laboratorium struktur akceleracyjnych
  • Laboratorium wiązek jonowo-plazmowych
  • Laboratorium radiograficzne
  • Laboratorium pomiarów środowiskowych

Działania w tym zakresie obejmą:

  • Modernizację infrastruktury technicznej (budynki, zasilanie w energię elektryczną, wodę itp.)
  • Modernizację infrastruktury informatycznej (szybkie sieci informatyczne, serwery, światłowody)

Zwiększenie szybkości sieci szkieletowej do 1000 Mb/s w IPJ-Świerk pozwoli na usunięcie obecnie obserwowanych problemów związanych z wydajnością sieci, zwiększy szybkość tworzenia kopii zapasowych oraz umożliwi uruchomienie nowych usług sieciowych wymagających dużych przepływności lub wysokiej jakości (np. wideokonferencje, VoIP, e-learning).

  • Unowocześnienie bazy aparaturowej (zakup, wytworzenie i modernizacja aparatury specjalistycznej)

Laboratorium struktur akceleracyjnych –  umożliwi udział IPJ w budowie dużych urządzeń badawczych w zakresie technologii specjalnych i systemów informatycznych. W skład laboratorium wchodzą poszczególne laboratoria tematyczne: Laboratorium metrologiczne z wyposażeniem, Laboratorium czystego montażu, Laboratorium badania okien mikrofalowych z wyposażeniem, Laboratorium pomiarów mikrofalowych z wyposażeniem oraz pracownie wymagające doposażenia aparaturowego wraz z dostosowaniem infrastruktury technicznej do prawidłowego funkcjonowania.

Laboratorium struktur akceleracyjnych umożliwi: precyzyjne pomiary wykonanych elementów, szczególnie istotne w naukowych projektach akceleratorów, technologie wytwarzania podzespołów i elementów akceleratorów i detektorów wymagają szczególnych warunków, w szczególności struktury przyspieszające i inne.

Laboratorium Wiązek Jonowo-Plazmowych – W laboratorium zostaną zainstalowane urządzenia do wytwarzania i modyfikacji własności nowych materiałów oraz urządzenia pozwalające na badanie materiałów. Laboratorium prowadzić będzie badania i świadczyć usługi dla warszawskiego i krajowego środowiska naukowego z zakresu wytwarzania nowych materiałów dla elektroniki (w tym spintroniki), wytwarzania i badań materiałów funkcjonalnych dla inżynierii materiałowej, fizyki ciała stałego oraz chemii. Laboratorium będzie zdolne świadczyć usługi w zakresie badań próbek biologicznych i wykonywać analizy z zakresu ochrony środowiska (np. badania aerozoli atmosferycznych lub zanieczyszczeń wody).

Laboratorium radiograficzne – umożliwi obserwowanie obrazów radiograficznych w czasie rzeczywistym oraz świadczenie usług badawczych (wykrywanie wad materiałowych w mało- i wielkogabarytowych elementach konstrukcyjnych jak również zastosowanie do badań i testowania detektorów półprzewodnikowych za pomocą wiązki elektronów lub wiązki promieniowania rentgenowskiego) na terenie Województwa Mazowieckiego i całej Polski.

Laboratorium pomiarów środowiskowych – celem laboratorium prowadzenie badań ciągłych i okresowych oraz opracowanie metod (narzędzi) wspomagających programy naprawcze samorządów lokalnych i/lub regionalnych zmierzające do ograniczenia stężenia pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 co najmniej do poziomu dopuszczalnego (zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy) a następnie dla ozonu i PM1,0). Powstanie takiego laboratorium zapewni jednostkom naukowym i przemysłowym w Polsce i w innych krajach europejskich osiąganie wysokiej jakości prac z zakresu nanotechnologii w medycynie, ochronie przed promieniowaniem i nanoelektronice.

Zrealizowanie założeń projektu skutkować będzie opracowaniem innowacyjnych w skali światowej technologii, które w przyszłości pozwolą zwiększyć udział innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym. Opracowane metody i technologie, będą stanowiły w perspektywie, propozycję na rzecz gospodarki ale również będą stymulatorem wielu nowatorskich rozwiązań dla medycyny, obronności, ochrony środowiska naturalnego, nowych właściwości materiałowych

Zgodnie z aneksem nr 5 z dnia 3 lutego 2015r:

Rozpoczęcie rzeczowe realizacji: 1 styczeń 2010

Zakończenie rzeczowe realizacji 30 czerwiec 2015

Zakończenie finansowe realizacji 30 czerwiec 2015

Całkowita wartość Projektu 39 844 766,89

Całkowite wydatki kwalifikowane Projektu 39 669 532,34